Badania laboratoryjne stanu środowiska

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA
1. raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2. opracowania ekofizjograficzne,
3. sprawozdania z monitoringu środowiska wokół składowisk odpadów.
BADANIA WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH
Monitoring wód podziemnych wokół składowisk odpadów

1. ocena sprawności piezometrów,
2. poziom lustra wody,
3. pH,
4. przewodność,
5. OWO,
6. suma WWA,
7. metale ciężkie (m.in. Cu, Ni, Pb, Cr, Cd, Hg oraz wiele innych),

Pozostałe oznaczenia w wodach podziemnych i powierzchniowych

1. substancje rozpuszczone,
2. sucha pozostałość,
3. tlen rozpuszczony,
4. twardość,
5. wodorowęglany,
6. zawiesiny,
7. potencjał redox,
8. przewodność elektryczna właściwa,
9. ciężar właściwy,
10. biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5,
11. chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTcr,
12. indeks nadmanganianowy (utlenialnośc),
13. siarczany,
14. siarczki,
15. siarkowodór,
16. chlorki,
17. azot: ogólny, amonowy, azotanowy (V), azotynowy (III) i organiczny,
18. fosforany i fosfor ogólny,
19. Ca i Mg, Na, K, Fe, Al, Mn,
20. metale ciężkie i pierwiastki śladowe: Cu, Cd, Zn, Pb, Ni, Sr, Li, Ba, Cr, Hg,
21. fenole,
22. indeks oleju mineralnego.
BADANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Badanie w zakresie określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 z póź. zmianami

Monitoring kontrolny;
1. Smak, zapach, barwa, przewodność, odczyn, mętność, jon amonowy, azotyny, azotany, Fe, Mn, chlor wolny),
2. Pobór próbek na badania mikrobiologiczne. Oznaczenia wykonywane sa w akredytowanym laboratorium PSSE w Jaśle.

Monitoring przeglądowy;
1. Oznaczamy m.in. - smak, barwa, przewodność, odczyn, mętność, jon amonowy, azotyny, azotany, Fe, Mn, chlor wolny, utlenialność, chlorki, siarczany, OWO, substancje ropopochodne, metale ciężkie, suma THM, suma WWA, suma trichloroetanu i tetrachloroetanu, suma pestycydów
BADANIA WÓD NA BASENACH I PŁYWALNIACH
Laboratorium oferuje badania wód basenowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach:

1. opracowanie harmonogramu monitoringu
2. pobieranie próbek na badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne
3. oznaczanie odczynu pH, przewodności, chloru wolnego, chloru związanego, potencjału redox
4. oznaczanie mętności, utlenialności, azotanów, THM (w tym chloroformu)
BADANIE ŚCIEKÓW
Oznaczamy m.in.:
1. BZT5,
2. CHZTCr,
3. zawiesina ogólna,
4. azot ogólny,
5. fosfor ogólny,
6. chlorki,
7. siarczany,
8. indeks fenolowy,
9. substancje ekstrahujące się eterem naftowym,
10. węglowodory ropopochodne,
11. metale ciężkie
BADANIE ODPADÓW - TESTY ZGODNOŚCI
Wykonywanie oznaczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U.2015.1277)

Oznaczanie w wymywanym eluacie

As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, chlorki, fluorki, siarczany, rozpuszczony węgiel organiczny, stałe związki rozpuszczone
BADANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Wykonywanie oznaczeń w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 6 lutego 2015 [Dz.U.2015.257]

1. analizy: odczyn, sucha masa, substancja organiczna, wapń, magnez, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, wapń, magnez, Cd, Pb, Ni, Zn, Hg, Cu, Cr,
2. oceny przydatności zastosowania osadów do różnych celów,
BADANIA GLEB I GRUNTÓW
1. odczyn,
2. granulometria - analiza sitowa i areometryczna,
3. próchnica,
4. składniki pokarmowe i makroelementy - N, P, K, Ca, Mg,
5. metale ciężkie - m.in. Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Hg,
6. suma benzyn i olejów mineralnych,
7. stopień plastyczności,
8. stopień płynności,
9. wilgotność,
10. kategoria agronomiczna gruntów,
MONITORING EMISJI I ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
1. imisja pyłu zawieszonego PM 10,
2. siarkowodór,
3. tlen i ditlenek węgla,
4. metan,
5. gazy składowiskowe i biogazy - skład i emisja metanu, ditlenku węgla,
6. siarkowodoru
BADANIE POZIOMU HAŁASU W ŚRODOWISKU
1. pomiary hałasu emitowanego do środowiska przez instalacje, zakłady pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7 listopada 2014 [Dz.U.2014.1542]
MONITORING SKŁADOWISK ODPADÓW
1. pobór i analiza wód podziemnych,
2. pobór i analiza wód powierzchniowych i odcieków,
3. skład i emisja ze studzienek odgazowujących CH4, CO2, H2S, CO,
4. pomiary osiadania składowiska,
5. badanie składu i struktury odpadów.