Pomiary imisji pyłu PM10 oraz PM2,5

Laboratorium PETROGEO oferuje akredytowane pomiary imisji pyłu PM10 oraz PM2,5. Pomiary wykonywane są zarówno przy użyciu automatycznych stacji jak i poborników manualnych wg referencyjnej metody PN EN 12341:2014 zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu ( Dz.U.2012.1031).

Automatyczne stacje poboru są nieodzowne w warunkach prowadzenia stałego, stacjonarnego monitoringu zwłaszcza w terenach zabudowanych lub przy zakładach przemysłowych.

Natomiast w warunkach nietypowych takich jak:
- duża odległość od zakładów i infrastruktury,
- braku stałego zasilania elektrycznego
- zlecenia obejmujące pomiary w krótkich przedziały czasu (np. 1 doba)
- trudne warunki terenowe
niezastąpione sa poborniki manualne ze względu na swoje gabaryty i łatwość w przenoszeniu w warunkach terenowych.