2000-2022
Monitoring środowiska gruntowo-wodnego w związku z poszukiwaniem złóż węglowodorów dla PGNiG SA

2019-2022
Monitoring wód podziemnych dla Enea Bioenergia Sp. z o.o.

2010-2022
Monitoring środowiska gruntowo-wodnego w związku z poszukiwaniem złóż węglowodorów dla ORLEN UPSTREAM Sp. z o.o.

2019-2022
Monitoring wód powierzchniowych i opadowo-roztopowych dla PGE Energia Odnawialna SA

2017-2022
Monitoring wód podziemnych dla PGNiG Termika SA

2009-2022
Monitoring ścieków przemysłowych i wód podziemnych dla zakładu Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Krośnie

2021

Monitoring wód podziemnych dla GDDKiA O/Kraków

2018-2019
Badania gleb i osadów ściekowych dla Bakoma Sp. o.o

2019

Badanie stanu zanieczyszczenia gruntów dla PKP SA (Tomaszów  Mazowiecki)

2020

Badanie stanu zanieczyszczenia gruntów dla LOTOS Asfalty (Jasło)

2014-2022
Badania ścieków przemysłowych dla Coca Cola HBC Sp. z o.o.

2015-2022
Badania ścieków, wód do spożycia, osadów ściekowych dla Resmlecz-Mlekovita

2017-2019
Badania składu biogazu dla PWiK Olsztyn Sp. z.o.o.

2019
Monitoring wód powierzchniowych dla Grupy Azoty

2015-2022
Monitoring wód podziemnych, ścieku, hałasu dla Orlen Południe SA

2008-2015
Monitoring stacji paliw dla LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

2010-2022
Monitoring środowiska gruntowo-wodnego w związku z poszukiwaniem złóż węglowodorów dla takich podmiotów jak : FX Energy, Exalo Drilling SA, Alpine Oil & Gas, Aurelian Polska, Indiana Invetsments, Saponis Investments

2008-2022
Monitoring z zanieczyszczenia powietrza ( pył PM10) dla Cementowni Ożarów

2005-2022
Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Krynicy Zdroju.
Inwestor MPGK Krynica Zdrój

2005-2009
Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Krośnie.
Inwestor MPGK Krosno

2005-2015
Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Muszynie.
Inwestor PGK Muszyna

2007
Pomiary emisji lotnych związków organicznych w fabryce okien FAKRO

2006
Ocena klimatu akustycznego wokół oczyszczalni ścieków ?Łyna? w Olsztynie
Inwestor Gmina Olsztyn

2006
Badanie środowiska glebowego wokół kopalni soli „Kłodawa”

2006
Wykonanie analiz odwodnionego osadu ściekowego na zawartość wybranych metali ciężkich i pod kątem obecności chorobotwórczych bakterii.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna02-015 WARSZAWA Plac Starynkiewicza 5

2005
Wykonanie przeglądu ekologicznego oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu.
EPWiK Sp. z o.o. 62-300 ELBLĄG ul. Rawska 2-4

2005
Wykonanie badań wód w istniejących piezometrach oraz odcieków w studzienkach drenażowych zlokalizowanych wokół czaszy wysypiska odpadów komunalnych w Marcinkowie.
Urząd Miejski w Starachowicach 27-200 STARACHOWICE ul. Radomska 45

2005
Prowadzenie monitoringu wód podziemnych wokół wysypiska w Kłudnie Starym Gm. Grodzisk Maz.
Urząd Miejski w Grodzisku Maz.05-825 GRODZISK MAZ.ul. Kościuszki 25a

2005
Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Promniku gm. Strawczyn
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.,25-645 Kielce ul. Piekoszowska 390

2004
Monitoring atmosfery-prowadzenie pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w rejonie Kopalni Siarki MACHÓW w Tarnobrzegu.
Kopalnia Siarki MACHÓW w Tarnobrzegu , 39-402 Tarnobrzeg ul. Zakładowa 50

2004
Monitoring zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie oddziaływania Cementowni OŻARÓW
Cementownia „OŻARÓW” S.A. Karsy 77, 77-530 Ożarów

2004
Przeprowadzenie czterech cykli badań monitoringowych z oceną wpływu GOŚ ŁAM na stan powietrza atmosferycznego w 2004 r.
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.ul. ul. Sanitariuszek 66

2004
Wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wód gruntowych oraz wód rzeki Czarnej w rejonie składowiska odpwdów w Lipinach Starych gm. Wołomin
Urząd Miasta i Gminy Wołomin 05-200 WOŁOMIN ul. Ogrodowa 4

2003
Monitoring zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie oddziaływania Cementowni OŻARÓW
Cementownia „OŻARÓW” S.A. Karsy 77, 77-530 Ożarów

2003
Monitoring gazu składowiskowego
Miejski Zakład Komunalny 95-015 Głowno, ul. Dworska 3

2003
Prowadzenie monitoringu wód podziemnych dla autostrady A-4 na odcinku Kąpielowa-węzeł Wielicka w Krakowie.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Kraków 31-542 KRAKÓW ul Mogilska

2003
Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Braniewie z określeniem rzeczywistego zasięgu oddziaływania będącego podstawą ewentualnego utworzenia strefy ochronnej wokół tego obiektu.
Urząd Miasta Braniewo 14-500 BRANIEWO ul. Kościuszki 111

2003
Wykonanie monitoringu wód gruntowych wokół zrekultywowanego wysypiska odpadów Turczynek w Milanówku.
Urząd Miasta Milanówek 05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45

2001-2002
Wykonanie powierzchniowego zdjęcia w rejonie L-1 i W-1 geochemicznego
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział Górnictwo Naftowe 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14

2001-2002
Monitoring wód powierzchniowych i studziennych oraz ścieków z dołów urobkowych w rejonie prowadzonych prac wiertniczych.
Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. 31-503 KRAKÓW ul. Lubicz 25
zrealizowane w latach 2001-2002

2002
Monitorowanie wód studziennych w gminie Dziadowa Kłoda z lokalnych ujęć i studni gospodarskich.
Geofizyka Kraków Sp. z o.o.31-429 KRAKÓW ul. Łukasiewicza 3

2001
Monitoring wód gruntowych w 12 otworach piezometrycznych i wykonanie raportu oddziaływania na środowisko zanieczyszczeń wiertniczych w rejonie K-4
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział Górnictwo Naftowe 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14

2001
Analizy próbek ścieków oczyszczonych i z przepompowni wód deszczowych
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-200 Wołomin ul. Graniczna 1