Badania w dziedzinie geologii poszukiwawczej

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ
1. PRZECINANIE RDZENI piłą diamentową,
2. WYCINANIE RDZENIKÓW o średnicy 1 i 1.5 cala,
3. KRUSZENIE I MIELENIE materiału skalnego,
4. CZYSZCZENIE PRÓBEK - EKSTRAKCJA ROZPUSZCZALNIKOWA,
5. WYKONYWANIE ZGŁADÓW POLEROWANYCH dla oznaczeń refleksyjności witrynitu - R0.
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RDZENI
W przygotowaniu
BADANIA MINERALOGICZNE I PETROGRAFICZNE
1. ANALIZA OPISOWA SEM UKŁADU I WYPEŁNIENIA PORÓW w skale wraz z FOTOGRAFIAMI PRZESTRZENI POROWEJ (w powiększeniach do 250 000 X) przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego,
2. MIKROANALIZA CHEMICZNA EDS przy pomocy mikroanalizatora RTG,
3. ANALIZA PETROGRAFICZNA WRAZ Z INTERPRETACJĄ przy pomocy mikroskopu polaryzacyjnego: jakościowy opis z dokumentacją fotograficzną, planimetryczna analiza ilościowa składu mineralnego, oznaczenia porowatości skały - analiza obrazu przy pomocy programu komputerowego Picture Publisher,
4. BADANIA XRD PRÓBEK PROSZKOWYCH skał przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego jakościowa analiza składu mineralnego, ilościowe oznaczanie składu mineralnego ze szczególnym uwzględnieniem zawartości frakcji ilastych
5. BADANIA PETROGRAFICZNE próbek okruchowych i rdzeni z bocznego rdzeniowania,
6. WYKONYWANIE PŁYTEK CIENKICH z zastosowaniem różnych technik (zakrytych, barwionych, odkrytych, polerowanych, impregnowanych bez użycia wody),
7. WYKONYWANIE ZGŁADÓW POLEROWANYCH - teksturalnych,
8. ANALIZY GRANULOMETRYCZNE.
BADANIA PETROFIZYCZNE
1. POMIARY STRUKTURY I WŁASNOŚCI FILTRACYJNYCH przestrzeni porowej skał porozymetrem rtęciowym PORE SIZER: <<<<>>
- ciśnień kapilarnych i dystrybucji porów,
- wielkości i średnicy porów oraz procentowego udziału poszczególnych rozmiarów porów w objętości przestrzeni porowej,
- porowatości całkowitej i efektywnej,
2. OZNACZENIA NASYCENIA skał wodą i ropą metodą retorty,
3. OZNACZANIE CIĘŻARU OBJĘTOŚCIOWEGO skał przez zanurzenie w rtęci,
5. POMIARY POROWATOŚCI I CIĘŻARU SZKIELETOWEGO skał przy pomocy porometru helowego,
6. POMIARY PRZEPUSZCZALNOŚCI skał przy użyciu przepuszczalnościomierza gazowego,
7. POMIARY WSPÓŁCZYNNIKA KLINKENBERGA (teoretycznej przepuszczalności cieczowej skały),
8. ZNACZENIA NASYCENIA PORÓW WODĄ metodą Deana-Starka.
BADANIA SEDYMENTOLOGICZNE I STRATYGRAFICZNE
1. ANALIZY BASENÓW SEDYMENTACYJNYCH na podstawie interpretacji facjalnej materiału rdzeniowego, z wykorzystaniem materiałów geofizyki wiertniczej i szczegółowych analiz petrograficznych, petrofizycznych, geochemicznych i mikrofaunistycznych,
2. BADANIA MIKROFAUNISTYCZNE obejmujące: preparatykę i oznaczanie mikrofauny separowanej z próbek rdzeni z próbek okruchowych,
- analizy mikrofaunistyczne i mikrofacjalne w płytkach cienkich,
- ustalanie granic stratygraficznych na podstawie wyników analiz mikrofaunistycznych,
3. BADANIA BIOSTRATYGRAFICZNE osadów w przedziale wiekowym od dewonu do trzeciorzędu a w tym:
- stratygrafia dewonu i karbonu dolnego na podstawie otwornic - ustalanie granicy dewon-karbon,
- biostratygrafia osadów jury i kredy dolnej w oparciu o zespoły mikrofauny i analizy mikrofacjalne płytek cienkich (otwornice, małżoraczki, kalpionelle, glony, korale, dinocyty wapienne, gąbki, mszywioły, szkarłupnie),
- stratygrafia otwornicowa kredy przedgórza Karpat oraz basenów fliszowych,
- biostratygrafia osadów fliszowych paleogenu (paleocen, eocen, oligocen) na podstawie otwornic i radiolarii,
- stratygrafia neogenu (miocen) w oparciu o zespoły mikrofaun (otwornice, radiolarie) w zapadlisku przedkarpackim,
- opracowania tematyczne dla poszczególnych regionów w zakresie badań mikrofaunistycznych i mikrofacjalnych wraz z analizą i interpretacją paleośrodowiska.
BADANIA GEOCHEMICZNE SKAŁ, WÓD ZŁOŻOWYCH, GAZU ZIEMNEGO I ROPY NAFTOWEJ
1. ANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO skał klastycznych i węglanowych,
2. OZNACZANIE ZAWARTOŚCI: Fe, Al, Na, K, Mn, Cu, Cd, Zn, Pb, Sr, Li, Rb, Ba, Cr, Ni w materiale skalnym metodą absorpcji atomowej (ASA),
3. OZNACZANIE ZAWARTOŚCI KWASÓW HUMUSOWYCH w rdzeniach i próbkach okruchowych,
4. OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WĘGLANÓW,
5. OZNACZANIE DOLOMITYZACJI,
6. ANALIZA ZAWARTOŚCI SIARKI CAŁKOWITEJ I POPIOŁOWEJ,
7. OZNACZENIA W W0DACH ZŁOŻOWYCH I FILTRATACH PŁUCZEK
- odczynu pH, zasadowości, zapachu, barwy i przezroczystości,
- potencjału redox,
- przewodności elektrycznej właściwej,
- ciężaru właściwego,
- mineralizacji,
- twardości węglanowej i niewęglanowej,
- zawartości chlorków, bromków, jodków, siarczanów, siarczków i siarkowodoru, węglanów i wodorowęglanów,
-zawartości wapnia, magnezu, krzemionki, żelaza, glinu, sodu, potasu,
-stężenia jonu amonowego,
-obliczenie współczynników hydrochemicznych,
-klasyfikacja wód złożowych,
8. ANALIZA ZAWARTOŚCI CAŁKOWITEGO WĘGLA ORGANICZNEGO w skale (TOC),
9. OZNACZENIA ZAWARTOŚCI BITUMINÓW (ESO) metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej,
10. ROZDZIAŁY GRUPOWE WYEKSTRAHOWANYCH BITUMINÓW z podziałem na frakcje: nasyconą, aromatyczną, żywice i asfalteny,
11. ANALIZY CHROMATOGRAFICZNE GAZÓW ZIEMNYCH w zakresie 6 lub 10 homologów metanu (C1-C6 lub C1-C10) oraz składników nieorganicznych: H2, He, CO, CO2 i N2
12. DEGAZACJA RDZENI WIERTNICZYCH, WÓD ZŁOŻOWYCH ORAZ PŁUCZEK WIERTNICZYCH wraz z oznaczeniem chromatograficznym gazów z degazacji w zakresie sześciu homologów metanu (C1-C6) i składników nieorganicznych: H2, He, CO, i CO2
13. CHROMATOGRAFICZNA ANALIZA GAZÓW HEAD SPACE (węglowodory C1-C6, alkany i alkeny),
14. ANALIZY ROP NAFTOWYCH I KONDENSATÓW:
- własności zewnętrzne - barwa, zapach, przezroczystość,
- zawartość wody i stałych ciał obcych metodą wirówkową,
- zawartość wody metodą Deana-Starka,
- gęstość (przeliczenie na stopnie API),
- lepkość kinematyczna wraz z obliczeniem lepkości dynamicznej,
- lepkość względna,
- skład frakcyjny metodą destylacji normalnej - frakcja benzynowa, naftowa, oleje,
- zawartość parafiny (ogólnej w temperaturze -20oC),
- zawartość parafiny (całkowitej w temp. -30oC),
- temperatura krzepnięcia ropy,
- temperatura krzepnięcia pozostałości destylacyjnej,
- temperatura krzepnięcia parafiny,
- skład frakcyjny ropy metodą rozdziału grupowego,
- zawartość asfaltów twardych,
- liczba kwasowa.
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA GEOCHEMICZNE
1. OKREŚLENIE CHARAKTERU ŚRODOWISKA depozycji materii organicznej (dystrybucja n-alkanów, cpi, wskaźniki izoprenoidowe, kwasy humusowe, związki siarkoorganiczne),
2. KORELACJA W UKŁADZIE ROPA-SKAŁA MACIERZYSTA,
3. KORELACJA DANYCH GEOCHEMICZNYCH z oceną środowiska skalnego w powiązaniu ze współczynnikami hydrochemicznymi wód złożowych,
4. REGIONALNE OPRACOWANIA KORELACYJNE chemizmu wód złożowych, gazów, rop, zawartości substancji organicznej i własności fizycznych rdzeni.
BADANIA I ANALIZY STANU ŚRODOWISKA W OBSZARZE PRAC WIERTNICZYCH
MONITOROWANIE STANU WÓD GRUNTOWYCH I PODZIEMNYCH ANALIZY WÓD POWIERZCHNIOWYCH, STUDZIENNYCH I ŚCIEKÓW ANALIZY GLEB I ODPADÓW STAŁYCH WYKONYWANIE ZDJĘĆ GEOCHEMICZNYCH W REJONACH PRAC WIERTNICZYCH I GEOLOGICZNYCH BADANIA POZIOMU NATĘŻENIA HAŁASU W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI PRACAMI WIERTNICZYMI