Warunki realizacji usług

Jeżeli strony umowy/zlecenia nie postanowią inaczej wzajemne relacje, prawa i obowiązki regulują WARUNKI REALIZACJI USŁUGI. Zaakceptowanie przez klienta oferty, złożenie zlecenia jest równoważne z akceptacją WARUNKÓW REALIZACJI USŁUGI.

Jaslo, 14.03.2017

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Świadczenie usług laboratoryjnych, pomiarowych oraz dokumentacyjnych jest prowadzone zgodnie z ogólnymi warunkami realizacji usługi, zwanymi dalej WRU, na podstawie złożonego zlecenia lub zawartej umowy.
 2. Przedmiotem umowy są usługi laboratorium (pomiary terenowe i/lub analizy laboratoryjne) wraz ze sporządzonym raportem z badań.

Integralną częścią analiz jest pobór próbek, jeżeli zostanie zlecony przez Klienta.

 1. Usługi laboratoryjne oraz pomiarowe objęte są Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą PN EN ISO 17025:2005 ,,Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących?.

Metodyki akredytowane wyszczególnione są w załączniku do certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1185 oraz dostępne na stronie internetowej www.petrogeo.pl

 1. Klient zobowiązuje się do:
  • udzielenia wszelkich wymaganych informacji dotyczących zakresu zlecenia,
  • zapewnienia, że przedstawiciele laboratorium PETROGEO uzyskają dostęp do obiektów badań oraz punktów poboru próbek celem realizacji zlecenia,
  • zapewnienia, że w miejscu wykonywania badań/pomiarów na obiektach zarządzanych przez Klienta spełnione są wszelkie warunki BHP,
  • powiadomienie PETROGEO przed rozpoczęciem realizacji zlecenia o wszelkich zagrożeniach i niebezpieczeństwach związanych z realizacją , zlecenia takich jak obecność materiałów:
   • toksycznych,
   • radioaktywnych,
 1. W przypadku próbek dostarczonych przez Klienta Laboratorium nie bierze odpowiedzialności za pobór próbki oraz za jej właściwości mogące wyniknąć z niewłaściwego poboru.
 1. Zlecenie na realizację usług przez PETROGEO składane jest droga pisemną lub elektroniczną.
 2. Zlecenie może być podpisane wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Klienta.
 3. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków oferty i akceptacją WRU.
 4. Jeśli zlecenie nie zawiera wszelkich niezbędnych informacji do zrealizowania usługi PETROGEO nie podejmuje się realizacji do czasu wyjaśnienia z Klientem wszystkich wątpliwości.
 5. Zmiany warunków zlecenia/umowy wymagają obustronnej akceptacji i formy pisemnej.
 6. Po dokonaniu przeglądu zlecenia/umowy PETROGEO realizuje prace w uzgodnionych terminie i warunkach z należytą starannością i profesjonalizmem oraz zachowaniem poufności i praw własności Klienta.

REALIZACJA  ZLECENIA

 

 1. Jeżeli w zleceniu/umowie termin poboru przedstawiony został jako przedział czasowy ( np. II kwartał, lipiec ) PETROGEO pozostawia sobie prawo wyboru dowolnego terminu w określonym przedziale czasowym, chyba że strony ustalą inaczej.
 2. Przedstawiciel Klienta może uczestniczyć w charakterze obserwatora podczas poboru próbek, pomiarów terenowych oraz analiz laboratoryjnych.

W przypadku chęci uczestnictwa w analizach laboratoryjnych, Klient powiadomi o tym zamiarze Laboratorium przynajmniej na 3 dni przed rozpoczęciem analiz, których obserwacji chciałby dokonać.

 1. W uzasadnionych przypadkach PETROGEO może część prac zlecić kompetentnemu podwykonawcy.

Klient jest zawsze w takich przypadkach informowany o takim fakcie. Za wystarczającą informację uważa się zamieszczenie jej w ofercie wysłanej do Klienta.

W przypadku realizacji prac nie poprzedzonych ofertą, laboratorium ma obowiązek poinformować Klienta o udziale podwykonawcy i uzyskać jego zgodę.

 1. Po wykonaniu badań sporządzane jest sprawozdanie z badań i wysyłane do Klienta. Jeżeli strony nie ustalą inaczej, standardowo wysyłany jest 1 egzemplarz sprawozdania z kopią protokołu poboru próbki, droga pocztową.
 2. Jeden egzemplarz sprawozdania przechowywany jest w laboratorium.
 3. Laboratorium przechowuje dokumentacje związana z badanym obiektem (sprawozdanie, protokoły poboru , zapiski robocze z analiz ) przez 5 lat.
 4. Sprawozdanie z badań zawiera wyniki oznaczeń/pomiarów z określonymi metodami badań.
 5. Informacje o niepewności pomiarów zamieszczane są w sprawozdaniach na życzenie Klienta oraz gdy niepewność ma znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi (np.  wartości dopuszczalne z odpowiednich Rozporządzeń, wartości graniczne z pozwoleń wodno-prawnych )
 6. Ocena badanych obiektów (porównanie do standardów, normatywów bądź wartości dopuszczalnych) zamieszczana jest na życzenie Klienta.

 

POSTĘPOWANIE Z OBIEKTAMI BADAŃ

 

 1. Próbki pobrane przez laboratorium lub dostarczone przez Klienta, w trakcie badań, przechowywane są w laboratorium.
 2. Próbki po badaniach przechowywane są maksymalnie do 1 miesiąca od zakończenia badań/przekazania sprawozdania z badań.
 3. Klient ma prawo żądać zwrotu pozostałych po badaniach obiektów/próbek. Jeżeli Klient nie wyrazi takiego życzenia próbka ulega zniszczeniu w terminie, o którym mowa w punkcie 22.
 4. PETROGEO zastrzega sobie prawo zwrotu Klientowi pozostałych po badaniu obiektów, których likwidacja (utylizacja/unieszkodliwianie) wiązałaby się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

REKLAMACJE

 

 1. Klient ma prawo złożyć reklamacje wykonanej usługi w ciągu 7 dni od otrzymania sprawozdania z badań. PETROGEO zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia reklamacji złożonych po tym terminie.
 2. PETROGEO w ciągu 7 dni od otrzymania reklamacji, poinformuje Klienta w formie pisemnej o odrzuceniu lub przyjęciu reklamacji oraz uzasadni swoje stanowisko.
 3. W przypadku przyjęcia reklamacji Klient zostanie informowany po sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Jeżeli w postępowaniu reklamacyjnym Klient zażąda powtórnego badania próbki to laboratorium może odmówić w przypadku:
  • upływu przewidzianego we WRU terminu przechowywania próbek (pkt 22),
  • oznaczenia takich właściwości które są nietrwałe bądź zmieniają się w czasie (np. wskaźniki tlenowe, azotyny, amoniak).

 

PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny usług uzgadniane są indywidualnie na etapie składania oferty.
 2. Przesłane zlecenia do Laboratorium jest równoznaczne z akceptacją cen zaproponowanych za usługę.
 3. Jeżeli ceny za usługi nie zostały uzgodnione przed rozpoczęciem zlecenia PETROGEO ma prawo zastosować standardowe stawki stosowane na rzecz innych Klientów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sporne kwestie PETROGEO stara się rozwiązywać w sposób polubowny, zadawalający obydwie strony.
 2. W sprawach nie uregulowanych przez WRU lub umowę dwustronną z Klientem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.